Forskning

Medborgaropinion

http://www.kansalaismielipide.fi/

Medborgaropinion förser forskare med nödvändiga verktyg vid undersökning av allmän opinion. För det första är det möjligt med hjälp av panelen att följa med utvecklingen i allmän opinion över tid, vilket är omöjligt med befintliga tvärsnittsdata. För det andra ger den nya möjligheter att kombinera enkätforskning med experimentell forskning. Den permanenta panelen som administreras av forskare gör dessa möjligheter tillgängliga för en bredare publik av forskare. Medborgaropinionen gör det även möjligt att reagera snabbt på aktuella händelser och genomföra snabba enkäter för att undersöka den allmänna opinionen med ett representativt urval.

Beslutsfattarpanel

Beslutsfattarpanelen är en panel bestående av invalda politiker, främst på lokalnivå. Att kunna spåra åsikter bland beslutsfattare kommer att ge forskare helt nya verktyg för att undersöka de mekanismer som ligger till grund för det demokratiska beslutsfattandet, framför allt i kombination med Medborgaropinion-panelen. Beslutsfattarpanelen skapar enastående möjligheter att undersöka medborgare och invalda representanter samtidigt i Finland.

Barometern

https://www.barometern.fi/

Barometern, som finansieras av Svenska kulturfonden i Finland och som sedan 2002 genomförs av Samforsk, är en tidsserie av sociopolitiska enkäter som genomförs regelbundet bland den svenskspråkiga populationen i Finland. Dessutom har Samforsk genomfört en särskild enkät om offentlig service i tvåspråkiga kommuner vart fjärde år sedan 2004. Detta finansieras huvudsakligen av Justitieministeriet och samarbetet kommer att fortsätta. Enkäten har använts som underlag för ”Regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen”.

Gen2

Gen2-webbpanelen består av finländare vars ena förälder eller båda föräldrarna är födda utanför Finland. Syftet med enkäterna är att samla in finländares åsikter gällande aktuella händelser och samhälleliga frågor. Gen2 är den första panel i Finland som har andra generationens invandrare som målgrupp, och dess enkäter förser samhällsvetenskaplig forskning med värdefull information.

Laboratorier för beslutfattande

https://pcrclab.utu.fi/

https://webpages.tuni.fi/dmlab/public/

Sedan 2008 är Åbo Universitets beslutsfattande laboratorium PCRlab det äldsta och största experimentellt beslutsfattarlaboratorium i Finland. Under denna tidsperiod har cirka 30 individuella experimentella studier genomförts, med nästan 300 individuella experimentella sessioner och över 4 000 deltagare. PCRClab fungerar som värd för ungefär 2 000 registrerade volontärer som har anmält sig för experimentell forskning i samhällsvetenskaper. Med FIRIPO utvecklas och förbättras laboratoriets centrala infrastruktur, inklusive deltagardatabas, hemsida och datorer. Detta ger en trevligare användarupplevelse för både deltagare och forskare. Ett annat nytt beslutsfattarlaboratorium finns i Tammerfors. Beslutsfattarlabbet vid Tammerfors universitet (DmLab) är ett multifunktionellt labb som ger möjlighet till både experiment med överläggningar på nätet och experiment med beslutsfattande. Laboratorierna samarbetar även med Hanken Svenska Handelshögskolans LABBET.

DMLab_sisä_m
IG (329) crop

Deliberations-laboratorier

https://webpages.tuni.fi/dmlab/public

De två nya laboratorierna är belägna i Åbo Akademi och Tammerfors Universitet. Laboratoriet vid TAU är ett multifunktionellt labb som har faciliteter för både deliberationsexperiment online och beslutsfattarexperiment. Båda deliberationslaboratorierna är permanenta utrymmen utrustade för att utföra experimentell forskning med hjälp av små grupper av diskussionsdeltagare, även kallade medborgarpaneler (mini-publics). Medborgarpaneler består av slumpmässigt utvalda vanliga medborgare som samlas för att diskutera en politisk fråga och vanligtvis för att göra val mellan två eller flera politiska alternativ. Att använda medborgarpaneler i experimentell forskning i samhällsvetenskaper har blivit mer omfattande under ungefär de senaste tio åren. Genom olika experimentella upplägg har forskare använt medborgarpaneler för att studera exempelvis hur opinionsbildning påverkas av skillnader i diskussionssammanhang eller mellan olika politiska frågor och hur sättet att fatta beslut påverkar själva diskussionen.